วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

             2.1.1 วิสัยทัศน์

                                จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้  มุ่งสู่ตามมาตรฐาน ผสานเทคโนโลยี ภายใต้วิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพร้อมเพียงในความร่วมมือ

 2.1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ตามวิถีไทยและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

3.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาให้มีความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา

              5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เป็นโรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  

                2.1.3 เป้าประสงค์

                        จัดการศึกษาให้ผู้เรียน  เป็นคนเก่ง  ดี  มีความสุข  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมครู บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรวัยเรียนทั้งปกติ  พิการ  ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา

Comments