ประวัติโรงเรียน

สภาพทั่วไปของโรงเรียน

          ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม   ตั้งอยู่ที่บ้านป่าข้าวหลาม   ถนน  -  ตำบลนาโป่ง   อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย   เขต 1  รหัสไปรษณีย์  42000  โทรศัพท์  0- 4287- 0197     โทรสาร    -E-mail : pakhawlam@loei1.go.th      Website  :  pakhawlam. loei1.go.th                

          บนเนื้อที่  25-0-0  ไร่  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.  2501  ได้มาจากชาวบ้านจัดก่อตั้งขึ้น  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  ห่างจากตัวอำเภอเมืองเลย  22  กิโลเมตร  ในการจัดการเรียนการสอน  มีนายเลียง   สอนสุภาพ  เป็นครูใหญ่คนแรก   ต่อมา  

          ปี พ.ศ. 2515  จึงได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบถาวร  แบบ  ป.1 ซ  จำนวน  1  หลัง  

          ปีงบประมาณ  2522  ได้งบประมาณสร้างส้วม  จำนวน 1  หลัง มี  2  ที่นั่ง  

          ปีการศึกษา   2525  โรงเรียนได้ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีงบประมาณ   2526  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  จำนวน  2   ห้องเรียน  รวมกับห้องเรียนเดิมเป็น  4  ห้องเรียน 

          ปีงบประมาณ  2527  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมเพิ่มอีก  1  หลัง  มี  2  ที่นั่ง

          ปีการศึกษา   2554  โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.101/26  จำนวน  1  หลัง

          ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากร  จำนวน  10  คน ผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชการครูจำนวน  4  คน ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน นักการภารโรง  1  คน  ธุรการ  1  คน อัตราจ้าง 2 คน   จัดการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งหมด  80  คน  เป็นนักเรียนชาย  45  คน  นักเรียนหญิง   35 คน

          คำขวัญโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลามคือ  ศึกษาดี   มีวินัย   เลิศน้ำใจ   อนามัยสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม  ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านป่าข้าวหลาม  หมู่ที่ 6   ตำบลนาโป่ง   อำเภอเมือง   จังหวัดเลยก่อตั้งเมื่อ วันที่   22   ธันวาคม   2501     บนเนื้อที่    25-0-0ไร่

               ทิศเหนือ                          จดป่าสาธารณะ

               ทิศใต้                              จดสันเขา

               ทิศตะวันออก                     จดหมู่บ้าน

               ทิศตะวันตก                       จดสันเขา 

1.  พื้นที่โรงเรียนเป็นป่าเขา  และลาดเอียงเกินกำลังที่จะพัฒนา

2.  หมู่บ้านป่าข้าวหลามเป็นหมู่บ้านที่ยากจน 

3.  ขาดสื่อการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์งบประมาณที่ได้รับจากทางราชการมีน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

          4.  ครูไม่ครบชั้น  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ควรจะได้  ขาดครูที่มีความผู้ชำนาญเฉพาะวิชา

   


Comments