นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

        โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลามรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6  โดยดำเนินการงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551  และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553  โดยมี

วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา  ดังนี้

          วิสัยทัศน์

พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม นำสู่ชีวิตวิถีพอเพียงคู่เคียงความเป็นไทย สุขภาพจิตแจ่มใส ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี ร่วมมือภาคีเครือข่ายและชุมชน


    พันธกิจ

       1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม

        2 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

        3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและท้องถิ่น

        4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจัดกระบวน การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

        5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล

        6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา


          เป้าประสงค์

        1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็น คนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

        2. ครู และ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา

        3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคมในท้องถิ่น

        4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

        5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน

        6. มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล

        7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการศึกษา

Comments