หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1

 

1. เป้าหมายของโรงเรียน

         1.1  นักเรียนมีทักษะการคิด  การแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้  เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม

1.2  นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก

1.3  นักเรียนยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.4  นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต มีจิตสาธารณะและกิริยามารยาทแบบไทย

1.5  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

1.6  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี

1.7  ชุมชนร่วมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

     2.1  มีความสามารถในการสื่อสาร

     2.2  มีความสามารถในการคิด

     2.3  มีความสามารถในการแก้ปัญหา

     2.4   มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

     2.5   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม

ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

ระดับชั้นประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

-กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

  ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

  คณิตสาสตร์

200

200

200

160

160

160

  วิทยาศาสตร์

40

80

80

80

80

80

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

    -ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

    -ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

    -หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม    

    -เศรษฐศาสตร์ 

    -ภูมิศาสตร์

40

40

40

80

80

80

  สุขศึกษาและพลศึกษา

40

40

40

80

80

80

  ศิลปะ

40

40

40

80

80

80

  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

  ภาษาต่างประเทศ

200

200

200

80

80

80

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

  -ลูกเสือ-เนตรนารี

40

40

40

40

40

40

  -แนะแนว

40

40

40

40

40

40

  -ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์

10

10

10

10

10

10

-ชุมนุม

30

30

30

30

30

30

รวมเวลาเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

120

120

120

120

120

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

  -ภาษาอังกฤษเสริม

-

-

-

40

40

40

  -หน้าที่พลเมือง

40

40

40

40

40

40

รวมเวลาเรียน(รายวิชาเพิ่มเติม)

40

40

40

80

80

80

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000

1,000

1,000

1,040

1,040

1,040

โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน/ปี

หน่วยกิต

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

 

  1.ภาษาไทย

200

5

 

  2.คณิตสาสตร์

200

5

 

  3.วิทยาศาสตร์

40

1

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

    -ประวัติศาสตร์

40

1

 

   5.สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

    -ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

    -หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม    

    -เศรษฐศาสตร์ 

    -ภูมิศาสตร์

40

1

 

  6.สุขศึกษาและพลศึกษา

40

1

 

 7. ศิลปะ

40

1

 

  8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

1

 

  9.ภาษาต่างประเทศ

200

5

 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

840

21

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

  -ลูกเสือ-เนตรนารี

40

1

 

  -แนะแนว

40

1

 

  -ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์

40

1

 

รวมเวลาเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

3

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-

-

 

-หน้าที่พลเมือง

40

1

 

รวมเวลาเรียน(รายวิชาเพิ่มเติม)

40

1

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000

25

 

โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน/ปี

หน่วยกิต

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

 

  1.ภาษาไทย

200

5

 

  2.คณิตสาสตร์

200

5

 

  3.วิทยาศาสตร์

40

1

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

    -ประวัติศาสตร์

40

1

 

   5.สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

    -ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

    -หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม    

    -เศรษฐศาสตร์ 

    -ภูมิศาสตร์

40

1

 

  6.สุขศึกษาและพลศึกษา

40

1

 

 7. ศิลปะ

40

1

 

  8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

1

 

  9.ภาษาต่างประเทศ

200

5

 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

840

21

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

  -ลูกเสือ-เนตรนารี

40

1

 

  -แนะแนว

40

1

 

  -ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์

40

1

 

รวมเวลาเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

3

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-

-

 

-หน้าที่พลเมือง

40

1

 

รวมเวลาเรียน(รายวิชาเพิ่มเติม)

40

1

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000

25

 

โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน/ปี

หน่วยกิต

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

 

  1.ภาษาไทย

200

5

 

  2.คณิตสาสตร์

200

5

 

  3.วิทยาศาสตร์

40

1

 

 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

    -ประวัติศาสตร์

40

1

 

   5.สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

    -ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

    -หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม    

    -เศรษฐศาสตร์ 

    -ภูมิศาสตร์

40

1

 

  6.สุขศึกษาและพลศึกษา

40

1

 

 7. ศิลปะ

40

1

 

  8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

1

 

  9.ภาษาต่างประเทศ

200

5

 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

840

21

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

  -ลูกเสือ-เนตรนารี

40

1

 

  -แนะแนว

40

1

 

  -ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์

40

1

 

รวมเวลาเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

3

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-

-

 

-หน้าที่พลเมือง

40

1

 

รวมเวลาเรียน(รายวิชาเพิ่มเติม)

40

1

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000

25

 

โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน/ปี

หน่วยกิต

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

 

  1.ภาษาไทย

160

4

 

  2.คณิตสาสตร์

160

4

 

 3. วิทยาศาสตร์

80

2

 

  4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    -ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

    -หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม    

    -เศรษฐศาสตร์ 

    -ภูมิศาสตร์

5.ประวัติศาสตร์

40

 

 

 

 

 

40

1

 

 

 

 

 

1

 

 6. สุขศึกษาและพลศึกษา

80

2

 

  7.ศิลปะ

80

2

 

  8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

1

 

  9.ภาษาต่างประเทศ

80

2

 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

840

19

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

  -ลูกเสือ-เนตรนารี

40

1

 

  -แนะแนว

40

1

 

  -ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์

40

1

 

รวมเวลาเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

3

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

40

1

 

  -หน้าที่พลเมือง

40

1

 

รวมเวลาเรียน(รายวิชาเพิ่มเติม)

80

2

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,040

24

 

 

โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน/ปี

หน่วยกิต

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

 

  1.ภาษาไทย

160

4

 

  2.คณิตสาสตร์

160

4

 

 3. วิทยาศาสตร์

80

2

 

  4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    -ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

    -หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม    

    -เศรษฐศาสตร์ 

    -ภูมิศาสตร์

5.ประวัติศาสตร์

40

 

 

 

 

 

40

1

 

 

 

 

 

1

 

 6. สุขศึกษาและพลศึกษา

80

2

 

  7.ศิลปะ

80

2

 

  8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

1

 

  9.ภาษาต่างประเทศ

80

2

 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

840

19

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

  -ลูกเสือ-เนตรนารี

40

1

 

  -แนะแนว

40

1

 

  -ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์

40

1

 

รวมเวลาเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

3

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

40

1

 

  -หน้าที่พลเมือง

40

1

 

รวมเวลาเรียน(รายวิชาเพิ่มเติม)

80

2

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,040

24

 

โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน/ปี

หน่วยกิต

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

 

  1.ภาษาไทย

160

4

 

  2.คณิตสาสตร์

160

4

 

 3. วิทยาศาสตร์

80

2

 

  4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    -ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

    -หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม    

    -เศรษฐศาสตร์ 

    -ภูมิศาสตร์

5.ประวัติศาสตร์

40

 

 

 

 

 

40

1

 

 

 

 

 

1

 

 6. สุขศึกษาและพลศึกษา

80

2

 

  7.ศิลปะ

80

2

 

  8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

1

 

  9.ภาษาต่างประเทศ

80

2

 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

840

19

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

  -ลูกเสือ-เนตรนารี

40

1

 

  -แนะแนว

40

1

 

  -ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์

40

1

 

รวมเวลาเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

3

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

40

1

 

  -หน้าที่พลเมือง

40

1

 

รวมเวลาเรียน(รายวิชาเพิ่มเติม)

80

2

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,040

24

 

Comments